Biodiverzitet Cera

Šumski ekosistem Cera čini 7 tipova hrastovih šuma, 5 bukovih i 1 tip mešovitih. Cer je poznat po tradicionalnom vinogradarstvu (sela Rumska, Bela Reka, Grušić), sakupljanju lekovitog bilja, jestivih gljiva i šumskih plodova.

U sastojinama bukovih šuma javlja se biljka krvavica (Hypericum androsaemum) koja je prvi put i jedino u Srbiji zabeležena na Ceru, koja pripada mediteranskom atlantskom flornom element (Radulović S., Marković D., 1970).

Do sada je na Ceru evidentirano 400 lekovitih biljnih vrsta  (Naučno istraživačko društvo studenata biologije i ekologije „Josif Pančić“ Univerziteta u Novom Sadu).

Najzastupljenije vrste lovne divljači na Ceru su srna, zec, lisica, divlja svinja. Najveće hranilište Daždevnjaka salamandera u Srbiji nalazi se na Ceru. Gmizavaci koji su zastupljeni na Ceru i nalaze se u „Crvenoj knjizi gmizavaca Srbije“ su: poskok, šarka, slepić i zelembać.

Na Ceru je evidentirano nekoliko desetina vrsta Dnevnih leptira. U „Crvenoj knjizi dnevnih leptira Srbije“ evidentirana je Msaculinea arion. (dr Slobodan Puzović,  NIDSBE ‘Josif Pančić’ Univerzitet u Novom Sadu)

Ornitofauna Cera

Ukupno 3 vrsta ptica činile su područje međunarodno značajnim 2000. (BLI) i to: seoski detlić, šumska ševa i rusi svračak.

Po voćnjacima, pašnjacima i livadama košenicama, posebno između Cera i Iverka, brojni su parovi rusog svračka, obične crvenrepke, obične travarke, strnadice žutovoljke, itd

Preko Cera redovno preleću mnoge vrste na seobi (crna roda, eja livadarka, siva vetruška, pčelarica, ždral, itd). (Značajna područja za ptice u Srbiji, IBA, dr Slobodan Puzović)

 

Autor teksta: Ana Pavlović

Dodatne informacije